Online prihláška

Žiadosť o prihlásenie za člena volejbalového klubu VK ONE Ružomberok vyplňte online.

 

 

Poznámka:
Rodič/ zákonný zástupca je týmto oboznámený, že osobné údaje, ktoré sú uvedené v žiadosti, sú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Ako zákonný zástupca súhlasím:
- s uverejnením mena, priezviska, veku, pri zverejňovaní výsledkov dosiahnutých v rôznych súťažiach organizovaných VK a SVF a s uverejňovaním fotografií a videonahrávok z vystúpení členov VK, z akcií a aktivít organizovaných VK na webovom sídle, na sociálnych sieťach, na výsledkových listinách, bulletinoch, nástenných tabuliach, vo verejných médiác. Môj súhlas je dobrovoľný a trvá do odvolania. Ako rodič/ zákonný zástupca prehlasujem, že dieťa je fyzicky aj psychicky spôsobilé na športovú činnosť VK. Bol som oboznámený s uhradením poplatku na úhradu športovej činnosti VK. V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila.

 

Ďakujeme za podporu

mesto ruzomberok logo   svf logo   adam sport logo   deros logo   Ľudovít Legerský   logo rcomp   logo Betón Galand

 

Pre Váš lepší používateľský zážitok používame na tejto stránke cookies.